Profesyonel Hizmet Anlayışı

Çözüm Odaklı Danışmanlık Hizmeti

Kakaç Hukuk Bürosu, Çorum’da faaliyet göstermekte olup, yerli ve yabancı müvekillerine en iyi şekilde hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Randevu Talep Edin!

İletişim

Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi

No: 67/4 Merkez/ÇORUM

Hakkımızda

Bizi Yakından Tanıyın


2011 yılında kurulan Kakaç Hukuk Bürosu, her biri alanında uzman avukat ve danışmanlardan oluşan kadrosu ile yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


Kakaç Hukuk Bürosu, Özel Hukuk alanında başta “Şirketler ve Ticaret Hukuku”, “Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku”, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku”, “İdare ve Vergi Hukuku”, “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku”, “Rekabet Hukuku”, “İcra ve İflas Hukuku”, “Kişisel Verilerin Korunması Hukuku” ile “Kamu Hukuku” alanlarında danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini yasal merciler önünde özveri ile temsil etmektedir.

Faaliyet Alanlarımız


Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku, özel hukuk dallarından bir tanesi olmasının yanında bilgi ve tecrübe gereksinimin maksimum seviyede gerektiği alanlardan bir tanesidir. Ticaret Hukuku’nun en önemli konu başlıklarından bir tanesi de Şirketler Hukuku başlığıdır. Şirketin tanımı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Yani şirketlerin ham hali adi ortaklıktır.

Şirketlerde her ne kadar hukuki destek alınması bir zorunluluk arz etmese de Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen esas sermayenin 5 katı bulunan anonim şirketlerde avukatın bulunması zorunluluk arz etmektedir.

Ofisimiz yerli ve yabancı müvekkillere hukuki konularda düzenli danışmanlık hizmeti vermektedir. Birçok şirketin ticari hayatta bir avukata ihtiyacı bulunmaktadır. Zira ticari hayatın kuralları, hukuk çerçevesinde işlemek zorunda olup hukuksuz işlemler nedeniyle şirketler çok ciddi boyutlarda hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu bağlamda bir şirketin sadece davalarının değil tarafı olduğu her sözleşmenin, her işleminin bir avukatın gözetimi altında gerçekleştirilmesinde fayda vardır.

Ticari hayatın çeşitli alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı kurumsal şirket müvekkillerimize Türk Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku kapsamında aşağıdaki alanlarda etkin danışmanlık hizmetleri vermekteyiz:

·      Yerli ve yabancı şirketlerin günlük olağan faaliyetlerine ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması,

·      Aile şirketlerinin kurumsal altyapıya kavuşturulması,

·      İş ve işletme kurulumu ve yönetim danışmanlığı,

·      Ana sözleşme, hissedarlar sözleşmesi ve niyet mektubu hazırlanması,

·      Kurumsal yönetim ve mevzuata uyum,

·      Yabancı veya yerli sermayeli şirket ve işletme kuruluşu ve faaliyeti süreçlerinin takibi,

·      Hissedar ilişkileri, hisse dağılımı ve devir süreçleri ile hisse satım sözleşmeleri hazırlanması,

·      İştirak ve yavru şirket kuruluşu, hissedarlar sözleşmesi, aile anayasaları hazırlanması,

·      Türkiye’nin içinde veya dışında şube veya irtibat bürosu kurulması,

·      İş uyuşmazlıkları, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, sermaye artırım veya eksiltme işlemleri ile ıskat prosedürünün takibi.


Medeni Hukuk

Medeni hukuk, bireylerin, devlet kurumlarının ve özel veya sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle etkileşimlerinde hak ve sorumluluklarını tanımlar. Bir medeni hukuk hakkının veya yükümlülüğünün ihlali genellikle cezai süreçlere ve yaptırımlara yol açmaz. Medeni Kanun kişilik haklarından tutun da kişinin vefatından sonraki süreçte mirasçıların nasıl bir yol izleyeceği, mirası nasıl paylaşacakları konusunda da düzenlemeler getirmektedir. Kanun, düzenlemelerle kişilere hak ve sorumluluklar yüklemektedir.

Medeni hukuk, özel hukukun en geniş alanı olup Kakaç Hukuk olarak medeni hukukun her alanında avukatlık faaliyeti icra edilmektedir. Medeni hukuk, kendi içerisinde kişiler hukuku, miras hukuku, aile hukuku, eşya hukuku gibi bölümlere ayrılır. Medeni hukukun böylesine geniş bir alanı kapsamasından kaynaklı olarak, kişilerin kendilerine çoğu zaman sıkı sıkıya bağlı olan haklarını korumak ve oluşabilecek zararlara karşı hukuki danışmanlık almaları çok önemlidir. Büromuz Medeni Hukuk alanında başlıca şu davalar ile ilgilenmektedir.

Aile Hukukundan Kaynaklanan Davalar

·      Anlaşmalı Boşanma Davası

·      Çekişmeli Boşanma Davası

·      Velayet Davası

·      İştirak Nafakası Davası

·      Yoksulluk Nafakası Davası

·      Boşanmadan Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası

·      Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Kaynaklanan Davalar

Soybağının Reddi Davası

·      Babalık Davası

·      Çocuğun Tanınması

·      Evlatlık Kurulması

·      Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası

·      Kişiler Hukukundan Kaynaklanan Davalar

·      Vesayet (Kısıtlılık Davası) Davası

·      İsim Düzeltme Davaları

·      Cinsiyet Değişikliği Davası

·      Gaiplik Kararı Alınması Davası

·      Yaş Büyütme Davası

·      Yaş Küçültme Davası

Miras Hukukundan Kaynaklanan Davalar

·      Miras Paylaşımı Davası

·      Mirasta Tenkis Davası

·      Mirasta Denkleştirme Davası

·      Ortaklığın Giderilmesi Davası

·      Reddi Miras Davası

·      Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası

·      Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davası

·      Mirasta İstihkak Davası

·      Vasiyetname Hazırlanması

·      Vasiyetnamenin İptali Davası


Arabuluculuk ve Tahkim

Türkiye’de gittikçe gelişen alternatif çözüm yolları ile dava açmadan sorunların taraflar arasında çözülmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Tarafların tahkim anlaşması ile dava açılmadan hakem heyeti ile sorunlarını çözme imkânları olmaktadır. Kakaç Hukuk Bürosu olarak, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, tarafların kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan tahkim usulüyle müvekkillerimizin uyuşmazlıklarının çözümlenmesi konusunda hızlı ve etkin çözümlerle hizmet vermekteyiz.

Bununla birlikte, Çorum Arabuluculuk Merkezi’nin de ortaklarından olarak siz müvekkillerimize özveri ve etkin çözümlerle hizmet vermekteyiz. Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, önceden belirlenmiş bir prosedür çerçevesinde, tarafların rızaları ile uyuşmazlıkların bir çözüme ulaştırılması çözüm yoludur. Arabuluculuk; ihtiyari ve tarafların çıkarları gözeten, tarafların güvence altına alan bir çözüm yoludur. Tarafların çıkarlarını gözeten bir yöntem olması nedeniyle, varılacak sonuçta sadece hukuk kuralları değil aynı zamanda tarafların finansal, ticari ve kişisel çıkarları da dikkate alınmaktadır.


Kamu Hukuku

Özel Hukuk Kamu Hukuku ayrımı hukukçu yetiştirilmesi ve hukukun uygulanması açısından önem arz eden ve kökeni Roma Hukuku dönemine rastlayan bir sınıflandırmadır. Kakaç Hukuk Bürosu olarak memurların ve kamu personellerinin disiplin işlemlerinin yanı sıra idare ve vergi hukuku alanlarında da siz değerli müvekkillerimize hizmet veriyoruz.

İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür.Diğer bir ifadeyle, idare hukuku, idare organını ve fonksiyonunu düzenleyen özel hukuk kurallarını aşan hukuk kuralların bütünüdür.

İdare ve vergi hukukunu ilgilendiren belli başlı davalar şunlardır;

·      Hukuka aykırı İdari işlemin iptali davaları

·      İdarenin sorumluluğundan kaynaklanan Tam yargı davaları (tazminat talebi içeren davalar)

·      Vergi uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalar

·      Vergi cezalarının iptali davaları

·      Kamulaştırmanın iptali davaları

·      Gümrük mevzuatından kaynaklanan davalar

·      İdari para cezalarının iptali davaları


Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Kakaç Hukuk Bürosu olarak marka, patent, telif hakkı, internet alan adları, haksız rekabet davaları, ticari sırlar, endüstriyel tasarım, fikri mülkiyet hakları ile ilgili lisans, devir ve bunun gibi sözleşmelerin yapılması ve benzeri konularda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku alanında müvekkillerimizin karşılaştığı problemleri hassasiyetle çözüme kavuşturmak ve rekabet hukuku mevzuatına uyumluluklarını sağlamak büromuzun faaliyet alanlarından biridir.

Rekabet Hukuku konusunda sunduğumuz hizmetlerin bazılar;

·      Yerinde incelemeler ve soruşturmalar konusunda hukuki danışmanlık

·      Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvuruları

·      Global çapta pişmanlık başvuruları desteği

·      Birleşme, devralma ve ortak girişimler

·      Rekabet hukuku danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kakaç Hukuk Bürosu olarak Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin hizmetlerimizden bazıları; 

·      KVKK uyum danışmanlığı,

·      Veri Sorumluları Sicili’ne tescil,

·      Verilerin korunmasına ilişkin danışmanlık,

·      Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Kurul) tarafından alınan kararlara karşı yargı yollarına başvurulması,

·      Verilere ilişkin lisans sözleşmeleri,

·      Verilerin kullanımı ve veri sahipliği,

·      Gizlilik ve verilerin korunması,

Gibi konularda destek vermekte ve müvekkillerimizi KVKK nezdinde temsil etmekteyiz. Ayrıca, müvekkillerimize birleşme ve satın alma projeleri kapsamında veri aktarımı ve veri koruma kanununa uygunluk konularında danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Ceza Hukuku

Halkın, mülkiyeti ya da manevi refah için tehdit edici, zararlı ya da tehlikeye atan davranışları caydırmaya ve cezalandırmayı amaçlayan ceza hukuku aynı zamanda suç ve cezaların yaptırımların açıkla kavuşturulmasını sağlar. Ceza avukatı ise ceza Mahkemesi ve ceza hukuku kapsamında hizmet veren avukattır. Bir hukuki strateji geliştirmek, içtihat hukukunu analiz etmek ve karmaşık davaları dava etmek için güçlü analitik yetenekler gerekir. Kakaç Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin doğru ve adil bir şekilde yargılanması için etkin bir ceza hukuku avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukukunun temel amacı; borçlarını kendiliğinden yerine getirmeyen kişilere karşı, devlet tarafından alacakların elde edilebilmesinin garanti altına alınmasıdır. Cebri icra hukuku olarak da bilinen bu hukuk dalında, hukuk düzeninin ve devletin cebir yani zor kullanma yoluyla alacaklı kişilerin alacaklarını elde edebilmelerine imkân tanınması söz konusudur. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır. Kakaç Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize icra ve iflas hukuku alanında etkin ve hızlı yöntemlerle çözüm odaklı hizmet vermekteyiz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi – işveren konularını ele alan ve bu konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalıdır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamına giren uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülmektedir. İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise bu uyuşmazlıklara Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından bakılmaktadır. İş Hukuku, kapsam olarak bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak ikiye ayrılır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nun kapsamına giren ve Kakaç Hukuk Bürosu olarak avukatlık hizmeti verdiğimiz konular şu şekildedir;

·      İş sözleşmelerinin hazırlanması ve yargı kararları doğrultusunda bu sözleşmelerin güncellenmesi

·      İşyeri iç yönetmeliği, işyeri disiplin yönetmeliği, gizlilik ve rekabet etmeme sözleşmelerinin düzenlenmesi

·      İş sözleşmelerinin feshi ile işten çıkarma konularının sulh veya dava yoluyla çözümü

·      Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

·      İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması

·      İşçi alacağı, Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, Fazla mesai alacağı, yıllık izin ücreti ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsili davalarının açılması ve takibi

·      İşe iade davasının açılması ve takibi

·      İş kazası ve meslek hastalığı ile maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve takibi

·      Sosyal Güvenlik Mevzuatından doğan uyuşmazlıklar ile ilgili açılan davaların takibi

·      Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılan rücuen tazminat davalarının takibi

·      Hizmet Tespit ve Sigortalılığın Başlangıcının Tespiti davalarının açılması ve takibi

Tüketici Hukuku

Kakaç Hukuk Bürosu olarak hem ürün ve hizmet üreten ya da pazarlayan işletmelere hem de bizzat tüketicilere özellikle son yıllarda gelişen tüketicinin korunmasına ve ürün ve hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik mevzuat kapsamında çeşitli hizmetler verilmektedir. Büromuzun Tüketici Hukukuna ilişkin verdiği hizmetlerden bazıları şu şekildedir;

·      İşletmelere yüklenen standartlar ve tüketiciyi korumaya yönelik mevzuata uyum,

·      Gayrimenkul ve menkul alım satımına ilişkin tüketici sorunlarına hukuki destek danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,

·      Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,

·      Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem heyetlerinde görülen uyuşmazlıklar konusunda ve avukatlık hizmeti verilmesi,

·      Tüketici şikayetlerinin diğer tüm resmi merciler nezdinde takip ve sonuçlandırılması,   

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul kelime anlamıyla taşınmaz anlamına gelmekte olup, genel olarak taşınır ve taşınmaz eşya ayrımına gidilmiştir. Gayrimenkul ev, arsa, bina gibi taşınması mümkün olmayan eşyaların tümü için kullanılan genel isimdir. Gayrimenkul Hukuku niteliği itibariyle çok geniş bir alan olup birçok kanunu ve yönetmelikleri kapsamaktadır. Kakaç Hukuk Bürosu olarak gayrimenkul hukukuna ilişkin ilgilendiğimiz konular şöyle sıralanabilir;

·      İzale-i Şuyu – Ortaklığın Giderilmesi Davaları,

·      Tapu İptali ve Tescil Davaları,

·      Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklı Davalar,

·      Kamulaştırma Davaları,

·      Müdahalenin Men’i Davaları,

·      Ecrimisil Davaları

Bu davaların yanı sıra gayrimenkullerin alım satımına ilişkin olarak danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra farklı türde davalarda mevcuttur.

Kadromuz


Can Emre Kakaç

Avukat & Arabulucu

Samed DAMAR

Avukat

Alihan ARSLAN

Avukat

Makalelerimiz


İrtifak Hakları
İrtifak Hakları Ayni haklar, eşyaya bağlı olan haklara verilen genel addır ve iki ana başlığa ayrılmaktadır. İlki mülkiyet hakkıdır, ki bu hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkilerinin tamamını bahşetmektedir. Ayni hakların en kapsamlı yetki veren hakkı mülkiyet hakkıdır. İkincisi ise irtifak haklarıdır.  İrtifak hakkı ise bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma ve yararlanma […]
Simsarlık
SİMSARLIK SÖZLEŞMESİ Sözleşme ilişkisine girmek isteyen tarafların birbirlerini bulmaları, çeşitli sebeplerden dolayı güçlük arz edebilmektedir. Bu güçlüğü ortadan kaldırmak, sözleşme yapmak isteyen kişileri bir araya getirmek, sözleşmenin yapılabilmesi için uygun bir ortam hazırlamak üzere simsar  diğer adıyla tellal denilen aracıdan yararlanılır. TBK da düzenlenen bu tacir yardımcısı için TBK simsarlık hükümleri uygulanmakta olup, eksik hususlar […]
Önalım Davası
ÖNALIM  DAVASI Yasal Önalım Hakkı (şufa hakkı); taşınmaz paydaşının taşınmazdaki payını üçüncü bir kişiye devretmesi halinde önalım hakkı sahibine tek taraflı irade beyanı ile satışa konu payı satın alma yetkisi veren haktır. Önalım hakkı sahibi bu hakkını dava yolu ile kullanabilmektedir. Önalım hakkının yasal dayanakları ise Türk Medeni Kanunu’nda md. 732 ve devamı maddelerde düzenlenmiştir; […]

İletişim


İletişim Bilgilerimiz


0 364 666 00 14

info@kakac.av.tr

Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi

No: 67/4 Merkez/ÇORUM

“Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı.” 

Molierac

İletişim

Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi

No: 67/4 Merkez/ÇORUM


Kakaç Hukuk Bürosu 2022 © Bütün Hakları Saklıdır.